Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдийн нөхцөл байдлын судалгаа 2021

Нийслэлийн Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжих төв /НӨҮГ/ болон “Хөгжлийн шийдэл” ТББ хамтран “Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдийн нөхцөл байдлын судалгаа 2021″судалгааны ажлыг захиалан хийлгэж бэлэн болсныг хүргэж байна. Судалгаагаар ЖДҮҮ эрхлэгчдийн мэдээллийн санг бий болгох, өнөөгийн тулгамдсан асуудлуудыг нээн тодруулж, шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлход зорин ажиллаа. Судалгааны мэдээллийг нэгтгэн доор PDF хувибараар оруулсан байгаатай танилцана уу.

ЖДҮҮ эрхлэгчдийн нөхцөл байдлын судалгаа

Leave A Comment