Дүрэм журам

Дүрэм журам

Нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих төвд хамаарах дүрэм журам