"НИЙСЛЭЛИЙН ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭР, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ДЭМЖИХ ТӨВ" НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР
Нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих төвНийслэлийн жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих төвНийслэлийн жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих төв
11-318547
info@jdu.ub.gov.mn
Нийслэлийн засаг захиргааны 4-р байр

Танилцуулга

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдийг дэмжихэд чиглэсэн бодлого, хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх, жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдийг чадавхижуулах төрөл бүрийн сургалт, зөвлөгөөний ажлыг зохион байгуулах, Олон Улсын төсөл хөтөлбөрт хамруулахад дэмжлэг үзүүлж, хамтын ажиллагааг бий болгох, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний экспортыг нэмэгдүүлэх ажил арга хэмжээг зохион байгуулах замаар нийслэлийн Жижиг, дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөгжилд бодит хувь нэмэр оруулахад манай байгууллагын эрхэм зорилго оршино.

Нийслэлийн ЖДҮҮ эрхлэгчид эдийн засгийн 85%-ийг бүрдүүлдэг

Нийт аж ахуйн нэгжийн 51% нь Улаанбаатар хотод байршиж, хүн амын 72% нь ЖДҮҮ салбарт ажиллаж байна. 

1 +
Экспортын хувь
1 +
ДНБ эзлэх хувь
1 +
Нийслэлийн ЖДҮҮ эрхлэгчид
1 +
Хөдөлмөр эрхлэгчид