Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар
7C°
Бямба, 3 сарын 23

НИЙСЛЭЛИЙН ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВ /НӨҮГ/-ЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

Хэвлэх

Зорилт

Үйл ажиллагаа

Шалгуур үзүүлэлт

Зүрилтот түвшин  (Тоо хэмжээ, хувь)

Хүрсэн түвшин  (Хэрэгжилтийн хувь, тоо хэмжээ)

Зарцуулсан хөрөнгө, эх үүсвэр гүйцэтгэлээр (мян.төг)

 

Тайлбар

 

1. Хүний нөөцийг чадавхжуулах

1

Албан хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэх чиглэлэлээр зохион байгуулсан гадаад, дотоодын сургалт

Дотоод сургалтын тоо

5-аас дээш

23 удаа

 0

Байгууллагын болон бусад байгууллагаас зохион байгуулсан 23 удаагийн сургалтанд нийт албан хаагчид 100% хамрагдсан.  

 

Албан хаагчдын хамрагдсан байдал

80 хувиас дээш

100% 

Гадаад сургалтад албан хаагчдын хамрагдсан байдал

20 хувиас дээш

 0

Гадаад томилолт, сургалтын зардал төсөвт тусгагдаагүй.  

2

Мэргэшсэн, туршлагатай хүний нөөцийг бүрдүүлэх

3 болон түүнээс дээш жил ажилласан мэргэшсэн боловсон хүчний үзүүлэлт

70 хувиас дээш

 70,6%

 Байгууллагын бүтэц орон тоогоор нийт 17 ажилтантайгаас 12 албан хаагч 3 ба түүнээс дээш жил ажилласан байна.

Хэсгийн дундаж:

 0

 

2. Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах

3

Цалин хөлс, шагнал, урамшууллын тогтолцоог хэрэгжүүлэх

Шагнал, урамшуулалд хамрагдсан албан хаагчдын тоо

Гүйцэтгэлээр

6

0

ХААЯ-ны  тэргүүний ажилтан 4, Нийслэлийн тэргүүний ажилтан 1, НИТХ-ын хүндэт үнэмлэх 1 хүн шагнагдсан.  

Албан хаагчдын үйл ажиллагааны үнэлгээ, ажилласан жил, ур чадварыг харгалзан олгох нэмэгдэл, зэрэг дэв, шатлал  ахиулах

Гүйцэтгэлээр

0

0

Албан хаагчдын үйл ажиллагааны үнэлгээ, ажилласан жил, ур чадварыг харгалзан олгох нэмэгдэл, зэрэг дэв, шатлал  ахиулаагүй

4

Албан хаагчдын ажлын байрны хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлсэн байдал

Ажлын байрны таатай орчны сэтгэл ханамжийн санал асуулга

Сэтгэл ханамж 80 хувиас дээш

100% 

 0

Нийт албан хаагчдын ажлын байрны таатай орчны сэтгэл ханамж 100%,  техник хэрэгслийн шинэчлэл хийгдээгүй

Албан хаагчдад сар бүр олгох хоол, унааны зардлыг нэмэгдүүлэх

Гүйцэтгэлээр

 үгүй

 0

  Албан хаагчдад сар бүр олгох хоол, унааны зардлыг нэмэгдүүлээгүй

5

Албан хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх

Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг

Жилд 1-ээс доошгүй удаа

 1 удаа

 1

Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт нийт ажилтнуудыг 1 удаа хамруулсан

Албан хаагчдын хамрагдалт

100 хувь

 100%

 

нийт ажилтнуудыг эрүүл мэндийн үзлэгт үнэ төлбөргүй хамруулсан. 

ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВ /НӨҮГ/-ИЙН АЖЛААС ХАЛАГДСАН, ЧӨЛӨӨЛӨГДСӨН АЖИЛТНУУДЫН СУДАЛГАА

             

Улаанбаатар хот

     

2018 оны 06 дүгээр сарын 27-ны өдөр

Д/Д

Байгууллагын нэр

Ажилтны нэр

Албан тушаал

Регистрийн дугаар

Ажлаас халсан болон чөлөөлсөн  шийдвэрийн огноо

Шүүхийн шийдвэрээр ажилгүй байсан хугацааны цалинг төсвөөс олгосон дүн /мянган  төгрөг /

1

2

3

4

5

6

7

1

ЖДҮДТ  /НӨҮГ/

Ганболдын Майдар

Дүүрэг хариуцсан мэргэжилтэн

АЮ92052011

1/22/18

 

2

Идэрийн Энхтунгалаг

нярав

ПЮ94050409

1/22/18

 

3

Дарьжавын Хандбадам

Ерөнхий менежер

ЧЙ63012723

3/6/18

 

4

Цолмонгийн Анхбаяр

Үзэсэлэн худалдаа хариуцсан мэргэжилтэн

ЖЯ82052878

4/30/18

 

Сэтгэгдэл үлдээх