НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУД, ЗАХИРАГЧИЙН ХАРЬЯА ГАЗРУУДЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГ ҮНЭЛЭХ АЖЛЫН ХЭСЭГ НИЙСЛЭЛИЙН ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВ ДЭЭР АЖИЛЛАЛАА.

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харъяа газруудын 2019 оны үйл ажиллагааны үр дүнд үнэлгээ хийх ажил нь бүх шатанд амжилтыг бататгах, хүндрэл бэрхшээлийг тодорхойлох, ажлын хариуцлага сахилгыг өндөржүүлэх, иргэдэд үйлчлэх төрийн ажил үйлчилгээнд чанарын ахиц дэвшил гаргах, бодлогын зорилтууд, тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг бүрэн хангаж ажилласан байдалд үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв дээр ажиллаа.